Thông báo thu hồi phù hiệu xe hợp đồng xe tải quá tốc độ 5 lần trong1000km từ dữ liệu định vị xe

Thông báo thu hồi phù hiệu xe hợp đồng xe tải quá tốc độ 5 lần trong1000km từ dữ liệu định vị xe mỗi tháng /1 lần ( tháng 10/2021 có 15 xe ở HTX vi phạm bị thu hồi phù hiệu)

Sở giao thông vận tải sẽ trích xuất dữ liệu từ hộp đen định vị xe nếu có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống)” sẽ bị THU HỒI các loại phù hiệu “Xe hợp đồng”, “Xe công-ten-nơ”, “Xe tải” và phù hiệu KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ và Thanh tra giao thông sẽ phạt khi kiểm tra. Chủ xe trả lại HTX phù hiệu để HTX trả lại Sở giao thông  và làm cam kết và Chủ xe cam kết khắc phục vị phạm và làm thủ tục xin cấp lại phù hiệu mới, Lái xe vui lòng kiểm soát tốc độ trên đường để không bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vì thu hồi là xe không chạy được và nếu nhiều xe vi phạm, thanh tra kiểm tra phạt htx. cảm ơn.

Lưu ý: xe đăng ký từ sau 1/8/2020 có chữ T trên ca vẹt , có vay ngân hàng mục đích không kinh doanh, KHÔNG THỂ XIN LẠI ĐƯỢC PHÙ HIỆU vì không giấy cà vẹt phải là chữ V ( muốn xin phù hiệu, phải trả ngân hàng xong mới làm cà vẹt mới.) vì thủ tục cấp phù hiệu căn cứ theo giấy cà vẹt 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1096 /QĐ-SGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     17 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 1991 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Sở Giao thông công chánh; Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên Sở Giao thông-Công chính thành Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Công văn số 9211/BGTVT-VT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về công tác phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên quan quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT;

Căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu trong tháng 10 năm 2021 (Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021) trên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 892/TTr-VTĐB ngày 16 tháng 11 năm 2021 về việc đề xuất thu hồi phù hiệu, biển hiệu phương tiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi các loại phù hiệu “Xe hợp đồng”, “Xe tuyến cố định”, “Xe buýt”, “Xe taxi”, “Xe công-ten-nơ”, “Xe tải”, “Xe đầu kéo” và biển hiệu “Xe du lịch” (phù hiệu, biển hiệu) của phương tiện vi phạm thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải theo phụ lục đính kèm.

Lý do: Vi phạm điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP: Khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong 01 tháng cho thấy có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống)“.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Các đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm nộp lại phù hiệu, biển hiệu về Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (thông qua Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng([1])); đồng thời không được sử dụng các xe ô tô vi phạm để kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Trường hợp các đơn vị kinh doanh vận tải nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu, biển hiệu theo quy định; đồng thời hồ sơ đề nghị cấp lại phù hiệu, biển hiệu phải có tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại khoản 7 Điều 22 Nghị định số 10/NĐ-CP.

– Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng không thực hiện cấp phù hiệu, biển hiệu trong thời gian xe ô tô bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Thủ trưởng các đơn vị quản lý bến xe khách và các đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Tổng cục Đường bộ VN;

– UBND TP Thủ Đức và các quận/huyện;

– Sở GTVT các tỉnh, thành phố;

– Sở GT-XD tỉnh Lào Cai;

– Công an các tỉnh-thành phố;

– Công an TP Thủ Đức và các quận/huyện trên địa bàn thành phố;

– Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt;

– Sở GTVT (GĐ, PGĐ khối);

– Webiste Sở GTVT TP.HCM;

– Lưu: VT, VTĐB.Kn.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Võ Khánh Hưng

 

([1]) Số 27 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

/*dien thoai va chat*/