Tag Archives: Thông báo đổi sang biển số vàng và giấy đăng ký xe có chữ V trước ngày 31-12-2021

Thông báo giấy đăng ký xe cũ cấp lại có chữ V trước ngày 31-12-2021

HTX Bạn Hữu Đường Xa (www.banhuuduongxa.com) Sdt: 0984044944 chia sẻ nội dung: Thông báo đổi sang biển số vàng và giấy đăng ký xe có chữ V trước ngày 31-12-2021.Xe mới mua thì từ ngày 01/8/2020, các xe hoạt động kinh doanh vận tải khi đăng ký mới đều được cấp biển số mà vàng. […]

/*dien thoai va chat*/